These are videos of Sensei McNally teaching classes at New York Aikikai and Hoboken Aikikai. Enjoy!